Henryk Stolecki

 

1963

     
 

01:51,41

 
 

01:51,41

 
     
 

1